Trong trang điểm thì lớp kem nền là lớp quan trọng nhất vì nó sẽ quyết định những lớp còn lại có lên màu tốt...