Lớp kem nền là một trong những lớp cơ bản của trang điểm, nhưng còn có một lớp bạn cần trước khi dùng đến kem...