Phần phấn nền hay kem nền là bước cơ bản nhất của trang điểm, nếu bạn có một lớp kem nền hoàn hảo thì sẽ...