Lớp kem nền là lớp trang điểm cơ bản và quan trọng nhất vì đơn giản nếu nó không hoàn hảo thì các bước trang...